Xin chào! hãy: [ Đăng ký | Đăng nhậpRSS Feed  | 

Thủ tục Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp mới) Quận 12

| Pháp Lý | 19/10/2016

2

Thủ tục Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp mới) Quận 12

Tên thủ tục: Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp mới)
Cơ quan thực hiện: Phòng TN_MT
Cơ sở pháp lý:
Trình tự thực hiện:
Cách thức thực hiện:
Thành phần số lượng hồ sơ:
+ Đon xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
+ Giấy tờ khác+ Bản vẽ vị trí đất theo nền bản đồ 2004-2005 (5 bản chính)
+ Chứng minh nhân dân & Hộ khẩu.
+ Giấy xác nhận tài sản riêng.(1 bản chính)
Thời gian giải quyết:
20 ngày làm việc (không tính ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tựơng thực hiện:
Kết quả:
Tổ Tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng UBND phường nơi có đất
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Lệ phí:
15.000 đồng (đối với đất)
Hồ sơ đính kèm: don-xin-cap-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat

 

 

XEM MẪU ĐƠN TRỰC TIẾP:

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 01/ĐK-GCN
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày…… / …… / …….…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

Kính gửi: UBND ………………………………………………………………….
I.                    PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): Ông:…………………………Ngày tháng năm sinh:……/……/………CMND………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bà:…………………………………………………………Ngày tháng năm sinh:……/……/………CMND………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………

(Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)

2. Đề nghị:  – Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

– Cấp GCN đối với thửa đất       ,  Tài sản gắn liền với đất

(Đánh dấu vào ô

trống lựa chọn)

3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

3.1.Thửa đất số: …………….………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………………..……………….…;

3.3. Địa chỉ tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………;

3.4. Diện tích: …….………………….. m2;  sử dụng chung: …………………………… m2;  sử dụng riêng: ………………………………. m2;

3.5. Sử dụng vào mục đích: …………………………………………………, từ thời điểm: …………………….……………….;

3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ……………………………………………………………………………………………………..;

3.7. Nguồn gốc sử dụng:…………………………………………………………………………………………………………………………….. ..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)

4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): ………………………………………………………………………………………………………… ;

b) Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;

c) Diện tích xây dựng: ……………. (m2);

d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): …………………………………………………………………………….. ;

đ) Sở hữu chung: ………………………………. m2,  sở hữu riêng: ………………………………………………………………………………………….  m2;

e) Kết cấu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ;

g) Cấp, hạng: …………………………………………….; h) Số tầng: …………………………………………………………………………………………………….. ;

i) Năm hoàn thành xây dựng: ……………………….; k) Thời hạn sở hữu đến:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng: 4.3. Cây lâu năm:
 a) Diện tích có rừng: ……………..….…… m2;

b) Nguồn gốc tạo lập:

a) Loại cây: ………………………………;

b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….……..….

5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Đề nghị:

6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….…………………………………………………………………………

6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

                                           ……………, ngày …. tháng năm ……

                                             Người viết đơn

                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

 

 

 

 

 

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)

– Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: …………….…………….………. ……………………………. …………………………………………………………………………………………………………..………………

– Nguồn gốc sử dụng đất: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:…………………………………………. …………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Nguồn gốc tạo lập tài sản:………………………………………………………………………………………………………………………..

– Thời điểm hình thành tài sản:………………………………………………………………………. ………………………

– Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: …………………………………………………………………………

– Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BS: Hiện trạng sử dụng đất (đất trồng, đất nông nghiệp đất có nhà hoặc công trình gì: số nhà (công trình) hay không số ?) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …

BS: Ranh giới đất (Ranh ổn định ? Ranh trừu tượng ? Vướng mắc về ranh ?)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …

BS: Phần đất và tài sản gắn liền với đất này trước nay nhà nước đã cấp các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ và nay cần chỉnh lý thu hồi theo quy định là : (không ? nếu có: chỉnh lý hay thu hồi, loại giấy ? số hiệu ? cơ quan ký ? ngày ký ?)

BS: Khi xét đơn có vướng mắc là:…………………………………………………………………………………………………………………….. …

BS: Ý kiến khác (nếu có) :………………………………………………………………………………………………………………………………….. …

 

………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

……………., ngày….. tháng…. năm …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)

…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra (Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

 

 

 

…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

BẠN CÓ THỂ CHƯA BIẾT VỀ CÁC THỦ TỤC KHÁC:

Thân ái!

VĂN PHÒNG NHÀ ĐẤT TODAY

Related Posts

No Tags

  

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Quận 12

Tìm Kiếm Theo Chủ Đề